Depozyt notarialny – bezpieczny obrót nieruchomościami

Blog nieruchomości MAWEN

Sprzedaż i zakup nieruchomości to poważne transakcje o dalekosiężnych skutkach, dlatego przed przystąpieniem do nich warto poczynić odpowiednie przygotowania: zweryfikować kupca/sprzedawcę, sprawdzić stan prawny nieruchomości w księdze wieczystej i zapoznać się z planem zagospodarowania przestrzennego okolicy. To pozwoli uchronić się przed wieloma kosztownymi problemami w przyszłości. Bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami zwiększa również depozyt notarialny – choć nie jest to zbyt popularne obecnie rozwiązanie, zdecydowanie warto zainwestować w taką formę zabezpieczenia pieniędzy.

Czym jest depozyt notarialny i przed czym chroni?

Depozyt notarialny to najlepszy sposób przechowywania środków, które mają wkrótce trafić w inne ręce. Zasady jego działania reguluje art. 108 ustawy Prawo o notariacie, w którym możemy przeczytać, że:

„Notariusz w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością ma prawo przyjąć na przechowanie, w celu wydania ich osobie wskazanej przy złożeniu lub jej następcy prawnemu, papiery wartościowe albo pieniądze w walucie polskiej lub obcej. Dla udokumentowania tych czynności notariusz prowadzi specjalne konto bankowe.”

Depozyt notarialny zabezpiecza zarówno interesy sprzedającego, jak i kupującego. Sprzedawca ma dzięki niemu pewność, że nabywca dysponuje całością potrzebnej do przeprowadzenia transakcji kwoty; nabywca zaś ma gwarancję, że jego pieniądze trafią do sprzedawcy dopiero po spełnieniu przez niego wszystkich warunków umowy. Notariusz przyjmując depozyt spisuje protokół, w którym wyszczególnia jego zawartość, datę przyjęcia oraz warunki wydania, a także dane obu stron transakcji. Wydanie zdeponowanych środków zawsze następuje za pokwitowaniem, czyli po złożeniu pisemnego poświadczenia odbioru. Depozyt notarialny ma zastosowanie jedynie w sytuacji, gdy kupujący pokrywa koszt zakupu nieruchomości z własnej kieszeni. Jeśli finansowanie odbywa się za pośrednictwem banku udzielającego kredytu na zakup, taka forma zabezpieczenia jest właściwie zbędna.

Jaki jest koszt depozytu i kto go ponosi?

Cena depozytu notarialnego każdorazowo ustalana jest indywidualnie, jednak maksymalną stawkę taksy notarialnej w tym przypadku określa szczegółowo Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku. Stanowi ono, że koszt usługi notarialnej, jaką jest ustanowienie depozytu, może wynosić nie więcej niż połowę maksymalnej stawki przewidzianej dla danej kwoty plus podatek VAT 23%. Do tego należy doliczyć opłatę za wypis aktu (6 zł za każdą stronę), sporządzenie protokołu (50 zł) i przechowywanie depozytu (20 zł za każdy miesiąc). Teoretycznie wszystkie te koszta powinny zostać podzielone równo pomiędzy sprzedającego i kupującego, w praktyce natomiast najczęściej pokrywa je w całości kupujący.

Depozyt notarialny – bezpieczny obrót nieruchomościami

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search