Jak powinno się głosować nad uchwałami we wspólnocie mieszkaniowej?

Blog nieruchomości MAWEN

Wspólnoty mieszkaniowe Warszawa i kraj podejmują decyzje dotyczące ich nieruchomości na dwa główne sposoby. Czynności zwykłego zarządu (o których pisaliśmy w tym miejscu) zarząd podejmuje samodzielnie, a co wykracza poza ten zakres, musi zostać przypieczętowane głosowaniem nad stosowną uchwałą. Jak powinny być liczone głosy pod takimi uchwałami? Czy jeden mieszkaniec równa się jeden głos?

Przepisy dają jasną odpowiedź

Tak naprawdę zarządca nieruchomości Warszawa nie ma tu wielkiej zagadki. Ustawa z 24 czerwca 1994 roku o własności lokali bardzo jasno i precyzyjnie określa, w jaki sposób liczyć głosy. Wszystko na ten temat można znaleźć w jej 23 artykule:

Ust. 2 brzmi: „Uchwały zapadają większością głosów właścicieli lokali, liczoną według wielkości udziałów, chyba że w umowie lub w uchwale podjętej w tym trybie postanowiono, że w określonej sprawie na każdego właściciela przypada jeden głos”. Oznacza to, że ustawodawca przewidział, że uchwały we wspólnocie powinny co do zasady być głosowane metodą większości udziałów. Jedynie w drodze wyjątku można przyjąć zasadę jeden właściciel = jeden głos. Co więcej, aby tak zrobić, członkowie wspólnoty muszą się co do tego porozumieć. Z przepisu tego wynika również, że powinien to być wyjątek od reguły i decyzja o takim sposobie liczenia powinna być podejmowana tylko do jednego, określonego rozstrzygnięcia. Przepisy nie dają możliwości przyjęcia uchwały bądź umowy, która określałaby, że wszystkie lub większość uchwał będzie przyjmowana, dając każdemu właścicielowi jeden głos.

Dodatkowe informacje w tej kwestii podaje ust. 2a: „Jeżeli suma udziałów w nieruchomości wspólnej nie jest równa 1 albo większość udziałów należy do jednego właściciela bądź, gdy obydwa te warunki spełnione są łącznie, głosowanie według zasady, że na każdego właściciela przypada jeden głos, wprowadza się na każde żądanie właścicieli lokali posiadających łącznie co najmniej 1/5 udziałów w nieruchomości wspólnej”. W myśl tego postanowienia są sytuacje, w których nie trzeba przyjmować uchwały zmieniającej tryb liczenia głosów. Będą to 3 możliwości:

  • Suma udziałów w nieruchomości wspólnej jest inna niż 1;
  • Jeden właściciel ma większość udziałów;
  • Występują oba te warunki.

W takiej sytuacji za każdym razem, gdy właściciele posiadający 1/5 udziałów zgłoszą żądanie liczenia głosów według zasady jeden właściciel = jeden głos, należy w ten sposób głosy policzyć.

Sprawa liczenia głosów jest więc wyjaśniona. Ale mogą się rodzić kolejne pytania związane z głosowaniem. Kiedy zbiera się podpisy pod uchwałą i kto może to robić? Co zrobić, gdy przedłuża się zbieranie głosów pod uchwałą? Czy współwłaściciel mieszkania ma prawo głosu? Jeśli chcą Państwo poznać odpowiedzi na te pytania, wystarczy kliknąć umieszczone pod nimi linki. Na naszym blogu można znaleźć wiele artykułów omawiających administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi.

A jeżeli szukają Państwo doświadczonego zarządcy nieruchomości Warszawa i okolice, jesteśmy do usług.

Jak powinno się głosować nad uchwałami we wspólnocie mieszkaniowej?

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search