Język zarządcy nieruchomości – co oznaczają różne skróty? cz. 1

Blog nieruchomości MAWEN

Jak w każdym zawodzie, również w pracy zarządcy nieruchomości, istnieją pewne zwroty, nazwy i skróty, które dla człowieka „nie siedzącego” w temacie, nie będą znane. W tym artkule wyjaśniamy, co oznaczają niektóre skróty, którymi powinien biegle posługiwać się dobry zarządca nieruchomości.

SSWiN

SSWiN – System Sygnalizacji Włamania i Napadu

Instalacja ta ma na celu zabezpieczenie nieruchomości przed wejściem osób nieupoważnionych na jej teren. Dzięki prostocie i skuteczności działania wykorzystywana jest w budynkach prywatnych, komercyjnych (sprawdź naszą ofertę zarządzania nieruchomościami komercyjnymi: ZOBACZ), a także w obiektach administracji publicznej.

System ten złożony jest z poniższych podzespołów:

 • centrala – gromadzi i przetwarza dane, zarządza systemem i programuje jego pracę
 • czujki – wykrywa sygnały i uruchamia alarm w sprecyzowanych sytuacjach
 • sygnalizator – informuje o wykryciu niepożądanych działań.

SSWiN monitoruje określone miejsca oraz elementy nieruchomości tak, by w przypadku wykrycia nieautoryzowanych działań albo obecności osób nieuprawnionych w obiekcie, wywołać alarm. Taki alarm może mieć charakter optyczny, dźwiękowy lub dźwiękowo-optyczny. Te powiadomienia mają za zadanie informowanie właściciela budynku o niepożądanych ruchach, ale również odstraszenie potencjalnych włamywaczy.

System sygnalizacji włamania i napadu w zależności od rodzaju może pracować w trybie cyfrowym albo analogowym. Modele cyfrowe są wybierane dla większych nieruchomości ze względu na m.in. opcję zdalnej obsługi i zarządzania z urządzenia mobilnego. Systemy analogowe są tańsze, ale mniej praktyczne i trudniejsze w montażu – konieczne jest prowadzenie kabli.

DSO

DSO – Dźwiękowy System Ostrzegawczy

Dźwiękowy system ostrzegawczy umożliwia alarmowanie pożarowe. Można go zintegrować z innymi instalacjami bezpieczeństwa, np. z systemem sygnalizacji pożaru. Stosuje się go w budynkach o dużym przepływie osób. Pomaga w sprawnym przeprowadzeniu ewakuacji (zobacz nasz artykuł na temat próbnej ewakuacji w czasie pandemii: ZOBACZ), a gdy brak jest zagrożenia, DSO nadaje komunikaty informacyjne, reklamowe lub odtwarza muzykę. Z kolei w sytuacji niebezpieczeństwa włącza nagrane już komunikaty słowne. System ten jest tak wykonany, by zapewnić działanie podczas pożaru – posiada certyfikowane elementy, niepalne kable i zasilanie awaryjne.

Elementy DSO:

 • centrala i moduły funkcjonalne
 • moduł zasilania
 • wzmacniacze
 • akumulatory
 • mikrofon i panel obsługi
 • głośniki.

Stosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego jest obowiązkowe m.in. w budynkach użyteczności publicznej i handlowych, salach sportowych i widowiskowych, kinach i teatrach, stacjach podziemnych kolei i metra, szpitalach i sanatoriach, portach i dworcach. Obiekty te muszą przekraczać określoną powierzchnię lub liczbę miejsc.

DSO odgrywa bardzo ważną rolę w ochronie życia i zdrowia, dlatego konieczne jest utrzymywanie systemu w pełnej gotowości. Zapewnia je odpowiednia konserwacja i przeglądy, które powinny odbywać się przynajmniej raz w roku.

KOB

KOB – Książka Obiektu Budowlanego

Książka obiektu budowlanego zakładana jest w celu dokonywania zapisów z przeprowadzonych badań i kontroli stanu technicznego oraz remontów w czasie użytkowania budynku. Dokument ten powinien mieć format A4 i być trwały, aby zachować przydatność do użytkowania w całym okresie funkcjonowania obiektu. KOB należy założyć w dniu przekazania budynku do użytkowania i prowadzić systematycznie. Wpisy do książki obiektu budowlanego powinny zawierać:

 1. dane identyfikujące obiekt:
  – rodzaj budynku i adres
  – właściciel i zarządca
  – protokół odbioru obiektu
  – pozwolenie na użytkowanie budynku
  – zmianę właściciela lub zarządcy
  – data założenia książki i wpis o jej zamknięciu
 2. ogólne dane o obiekcie oraz wykaz dokumentacji, również dokumentacji technicznej
 3. plan sytuacyjny obiektu z zaznaczonymi granicami nieruchomości
 4. protokoły przeprowadzonych przeglądów, remontów czy przebudowy budynku.

Dokumenty techniczne robót budowlanych oraz te dotyczące opracowań projektowych, protokoły z kontroli obiektu czy oceny stanu technicznego powinny być dołączane do książki obiektu budowlanego.

Z prowadzenia KOB zwolnione są takie obiekty jak:

 • domy jednorodzinne
 • zabudowa zagrodowa
 • zabudowa letniskowa
 • budynki gospodarcze związane z produkcją rolną
 • drogi i obiekty mostowe.

Dla każdego obiektu należy założyć osobną książkę. Przykład: na jednej nieruchomości wybudowane zostały trzy budynki mieszkalne, które stanowią jedną wspólnotę mieszkaniową – w takim wypadku dla każdego budynku trzeba założyć odrębną książkę.

PPM

PPM – Planned Preventive Maintenance – szczegółowe opracowanie rocznego planu przeglądów i konserwacji okresowych (sprawdź, jakie przeglądy należy wykonywać w nieruchomościach komercyjnych: ZOBACZ).

SKD

Systemy kontroli dostępu stają się potrzebne w niemal każdej firmie czy instytucji. Dzięki nim możliwe jest ograniczenie dostępu osobom nieuprawnionym do określonych pomieszczeń czy stref. SKD działa na podstawie elementów zbliżeniowych, takich jak np. karty, w pamięci których zapisany jest unikalny numer seryjny. Gdy posiadacz karty zbliży ją do czytnika, urządzenie dekoduje jej numer i użytkownik zostaje zidentyfikowany.

System ten umożliwia sterowanie zewnętrznym urządzeniem, takim jak np. rygiel elektryczny w drzwiach, sygnalizację próby wejścia osoby do tego nieupoważnionej, zapamiętanie oraz odtworzenie listy czasu i daty wejścia, a także współdziałanie z systemami czasu pracy.

Zalety stosowania SKD:

 • zmniejszenie ryzyka strat wiążących się z kradzieżą danych czy mienia
 • podniesienie bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie
 • dane o składzie osobowym w przypadku nagłej ewakuacji
 • zwiększenie dyscypliny pracowników
 • obniżenie kosztów poprzez redukcję personelu ochrony fizycznej
 • archiwizacja danych dotyczących osób poruszających się po budynku.

Język zarządcy nieruchomości – co oznaczają różne skróty? cz. 1

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search