Obowiązkowe przeglądy w nieruchomościach komercyjnych

Blog nieruchomości MAWEN

Polskie prawo nakłada na zarządcę nieruchomości wiele obowiązków, w tym zadanie poddawania budynku cyklicznym przeglądom. Jakiego rodzaju mają to być przeglądy oraz w jakich odstępach czasu powinno się je przeprowadzać?

Głównie sprawdza się, czy dana nieruchomość eksploatowana jest według jej przeznaczenia, a także czy zachowywane są w niej regulacje odnoszące się do ochrony środowiska. Niemniej istotne jest również utrzymywanie w należytym stanie różnego rodzaju instalacji oraz doglądanie, by obiekt i jego otoczenie prezentowały się estetycznie. W zależności od rodzaju kontroli realizowana może być ona raz w roku lub rzadziej.

Przeglądy obowiązkowe raz w roku

Oto przeglądy, które należy przeprowadzać co najmniej raz w roku:

 • oględziny stanu technicznego poszczególnych elementów oraz instalacji budynku, które narażone są na szkodliwy wpływ czynników atmosferycznych i tych niszczących występujących w trakcie użytkowania obiektu;
 • kontrola stanu przewodów kominowych i wentylacyjnych;
 • sprawdzenie instalacji gazowych;
 • przegląd instalacji, a także urządzeń służących ochronie środowiska, tj. zapobiegających negatywnemu wpływowi obiektu na otoczenie.

Przepisy nie wymagają, by przerwa między kolejnymi przeglądami wynosiła dokładnie 365 dni. Chodzi o to, żeby dokonywać ich co najmniej raz w danym roku kalendarzowym.

Kontrole obowiązkowe raz na 5 lat

Kontroli okresowej, przynajmniej raz na 5 lat, trzeba poddać:

 • stan techniczny i użyteczność do eksploatacji budynku, a także jego estetykę;
 • instalację elektryczną i piorunochronną w obrębie sprawności sprzętu, zabezpieczeń, ochrony przeciwpożarowej, a także uziemienia i izolacji przewodów.

Inne przeglądy

Wprowadzono również zarządzenie, by dwa razy w roku weryfikować stan techniczny nieruchomości, której powierzchnia zabudowy przekracza 2000m2 oraz innych, których powierzchnia dachu przewyższa 1000m2. Przeglądy te mają się odbywać przed i po okresie zimowym, tj. w terminach od 31 maja oraz do 30 listopada.

Obowiązkiem zarządcy nieruchomości jest także kontrola bezpiecznego użytkowania obiektu. Należy ją przeprowadzać zawsze po fakcie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt. Są to zajścia mogące zagrażać budynkowi i osobom, którego go użytkują, np. pożary, trzęsienia ziemi, powodzie czy wyładowania atmosferyczne.

Prawo budowlane wymaga również okresowej kontroli stanu technicznego kotłów. To, jak często należy wykonać taki przegląd, zależne jest od wydajności i rodzaju stosowanego paliwa.

Jeżeli w nieruchomości stosowana jest klimatyzacja, zarządca musi przynajmniej raz na pięć lat zbadać wydajność energetyczną urządzeń chłodniczych. To zarządzenie ma zastosowanie w przypadku urządzeń, których moc chłodnicza nominalna jest większa niż 12 kW. Zależnie od wyposażenia technicznego obiektu powinno się również dokonywać kontroli realizujących przepisy przeciwpożarowe: przegląd techniczny i konserwację urządzeń przeciwpożarowych, próbę ciśnieniową węży hydrantowych, badanie i konserwację hydrantów zewnętrznych, czyszczenie przewodów dymowych, spalinowych, czyszczenie wentylacji.

Badania i pomiary instalacji przeciwpożarowych, które należy wykonać raz w roku:

 • pomiar parametrów instalacji hydrantowej.

Badania i pomiary instalacji przeciwpożarowych, które należy wykonać minimum raz w roku:

 • kontrola centrali sygnalizacji pożaru;
 • kontrola działania czujek pożarowych;
 • konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego;
 • konserwacja systemu DSO;
 • przegląd instalacji tryskaczowej;
 • kontrola instalacji oddymiających;
 • przegląd instalacji gaszenia gazowego;
 • przegląd konserwacyjny drzwi i oddzieleń pożarowych.

Badania i pomiary instalacji przeciwpożarowych, które należy wykonać raz na 5 lat:

 • próba ciśnieniowa węży hydrantowych.

Budynek trzeba utrzymywać w odpowiednim stanie technicznym oraz estetycznym, nie pozwalając na zbytnie pogorszenie jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. Niezależnie od cyklicznych kontroli, należy także przeprowadzać konieczne czynności konserwacyjne, naprawy oraz remonty.

Gdy wynikną nieprawidłowości

Jeżeli kontrola stanu technicznego nieruchomości wyjawi jakiekolwiek nieprawidłowości zagrażające życiu lub zdrowiu jej użytkowników albo prowadzące do zagrożenia mienia, środowiska bądź powodujące katastrofę budowlaną, to zarządca budynku ma obowiązek natychmiast zainterweniować i usunąć daną usterkę. Brak reakcji może oznaczać dla zarządcy karę aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.

Obowiązkowe przeglądy w nieruchomościach komercyjnych

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search