Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości – na co zwrócić uwagę?

Blog nieruchomości MAWEN

Bywają w naszym życiu sytuacje, które sprawiają, że nie możemy fizycznie uczestniczyć w procesie sprzedaży nieruchomości. Możemy np. mieszkać za granicą, mieć problemy zdrowotne albo po prostu mamy zbyt mało czasu, by zaangażować się w cały ten proces. Rozwiązaniem wtedy może być sporządzenie pełnomocnictwa do sprzedaży nieruchomości. Sporo na temat pełnomocnictwa ogólnie pisaliśmy w tym artykule. Dziś jednak chcemy poruszyć temat konkretnego pełnomocnictwa upoważniającego do sprzedaży nieruchomości w naszym imieniu. Czym jest taki dokument? Jak należy go sporządzić? Odpowiedzi postaramy się udzielić w tym artykule.

Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości – w jakiej formie sporządzane?

Co oczywiste, na pełnomocnika musimy wybrać osobę, do której mamy pełne zaufanie, gdyż będzie ona miała uprawnienia do podejmowaniu w naszym imieniu poważnej decyzji, prowadzącej do znacznej korzyści materialnej. Interesujący jest fakt, że możemy ustanowić więcej niż jednego pełnomocnika, jednak w takim wypadku musimy ustalić, czy mogą nas oni reprezentować pojedynczo (może to być korzystne, gdyby jeden z nich nie mógł się stawić w określonym miejscu o ustalonym terminie); czy też do podjęcia decyzji będzie niezbędne ich wspólne działanie (w takim wypadku wszyscy pełnomocnicy będą musieli wyrazić zgodę na konkretną decyzję).

Ponieważ sprzedaż mieszkania przekracza czynności zwykłego zarządu (co to oznacza, przeczytasz tutaj) należy udzielić pełnomocnictwa:

  • Szczególnego – do jednorazowego wykorzystania do sprzedaży konkretnej nieruchomości;
  • Rodzajowego – do wielokrotnego wykorzystania przy wykonywaniu określonej czynności (co będzie przydatne, jeśli mamy do sprzedaży więcej niż jedną nieruchomość).

W treści takiego pełnomocnictwa należy zaznaczyć, że upoważniamy naszego pełnomocnika do wykonywania wszelkich czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości – będzie to miało znaczenie, gdyż nasz pełnomocnik będzie musiał uzyskać sporo niezbędnych zaświadczeń.

Zgodnie z kodeksem cywilnym sprzedaż nieruchomości musi nastąpić w formie aktu notarialnego, co oznacza, że również pełnomocnictwo musi być udzielone w takiej formie. Niezbędna więc będzie wizyta u notariusza, aby pełnomocnictwo pozwoliło sprzedać nieruchomość w naszym imieniu.

Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości – co powinno zawierać?

Można wymienić kilka niezbędnych elementów takiego pełnomocnictwa. Będzie to:

  • Miejsce sporządzenia pełnomocnictwa;
  • Dane pozwalające zidentyfikować mocodawcę i pełnomocnika – imiona i nazwiska, numery PESEL, rodzaj i numer dokumentu, dokładny adres zamieszkania;
  • Dokładny rodzaj udzielanego pełnomocnictwa;
  • Dane nieruchomości podległej sprzedaży wraz z numerem Księgi Wieczystej;
  • Minimalna kwota sprzedaży oraz rodzaj jej przekazania;
  • Podpis mocodawcy.

Poniżej udostępniamy wzór takiego pełnomocnictwa, jednak podkreślić należy, że ponieważ sporządzane ono będzie przez notariusza to wyglądać będzie ono nieco inaczej oraz poszczególne punkty również mogą być sformułowane w innej formie.

Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości – na co zwrócić uwagę?

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search