Pełnomocnictwo do zarządzania nieruchomością

Blog nieruchomości MAWEN

Nie zawsze jesteśmy w stanie wykonać samodzielnie wszystkie czynności związane z zarządzaniem nieruchomością. Na przeszkodzie może nam stanąć brak czasu, niemożliwość stawienia się w danym miejscu w określonym terminie, inne obowiązki. Czasem też chcemy zarządzanie naszą nieruchomością powierzyć komuś, kto ma większą wiedzę lub doświadczenie (na co zwrócić uwagę przy wyborze dobrego zarządcy nieruchomości przeczytasz TUTAJ). Aby było to możliwe niezbędne jest sporządzenie odpowiedniego pełnomocnictwa do zarządzania nieruchomością.

Pełnomocnictwo do zarządzania nieruchomościami – czym jest i jego rodzaje

Pełnomocnictwo ogólnie to jednostronna czynność prawna, w której upoważniamy kogoś do działania w naszym imieniu. Wyznaczony przez nas pełnomocnik nas reprezentuje – realizuje nasze decyzje i działa na naszą korzyść. Umowy, które podpisze są traktowane jako podpisane przez nas osobiście. W takim wypadku jednak dokument potwierdzający ustanowienie go naszym pełnomocnikiem musi być dołączony do umowy w formie załącznika.

Jeśli chodzi o pełnomocnictwo do zarządzania nieruchomościami to występuje ono w kilku rodzajach:

  • OGÓLNE – upoważniamy wtedy pełnomocnika do wykonywania czynności nie przekraczających czynności zwykłego zarządu (o tym czym one są dowiesz się z TEGO artykułu). Obejmuje to np. najem i dzierżawę nieruchomości, zarządzanie nią, a także zadbanie o dostęp do mediów.
  • SZCZEGÓLNE – jest to upoważnienie do wykonania konkretnej, ściśle określonej czynności, która może przekroczyć czynności zwykłego zarządu. Może tu chodzić o zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości. Co ważne takie pełnomocnictwo do zarządzania nieruchomością może zostać wykorzystane tylko raz.
  • RODZAJOWE – co do zasady jest bardzo podobne do pełnomocnictwa szczególnego, przy czym jest do wielokrotnego wykorzystania. Na jego podstawie nasz pełnomocnik może wykonywać jeden, ustalony rodzaj czynności, ale wielokrotnie. W grę może wchodzić np. podział nieruchomości na mniejsze działki i potem ich sprzedaż.
  • PROKURA – jest to rodzaj pełnomocnictwa, z którego może skorzystać jedynie przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców KRS. Ustanawia on prokurenta, który może wykonywać prawie wszystkie czynności związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Co powinno zawierać pełnomocnictwo do zarządzania nieruchomością?

Formę pełnomocnictwa do zarządzania nieruchomościami reguluje kodeks cywilny. Powinno ono zawierać:

  • Miejsce jego sporządzenia;
  • Dokładne dane osobowe mocodawcy oraz pełnomocnika – imiona i nazwiska, adresy, pesele oraz rodzaj i numer dokumentu do identyfikacji;
  • Zakres udzielanego pełnomocnictwa – należy dokładnie określić w jakich czynnościach pełnomocnik może nas reprezentować;
  • Podpis mocodawcy.

Udostępniamy poniżej wzór takiego pełnomocnictwa do zarządzania nieruchomością.

Jak ustanowić i odwołać pełnomocnictwo do zarządzania nieruchomościami?

Co ważne, pełnomocnictwo należy ustanowić w taki sposób, w jaki reprezentować nas będzie pełnomocnik. Jeśli w naszym imieniu będzie on zawierał akty notarialne wtedy pełnomocnictwo należy również nadać w formie aktu notarialnego. Analogicznie jeśli będzie jedynie podpisywał umowy pisemne w takiej też formie wystarczy nadać mu pełnomocnictwo.

Pełnomocnictwo do zarządzania nieruchomościami można odwołać w każdej chwili. Wystarczy tu nawet forma ustna, choć zawsze warto mieć dowód na piśmie. Przestaje ono również być obowiązujące, jeśli jedna ze stron poniesie śmierć.

Pełnomocnictwo do zarządzania nieruchomością

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search