Próbna ewakuacja nieruchomości w czasie pandemii

Blog nieruchomości MAWEN

Dlaczego przeprowadzać próbną ewakuację?

Jaki jest cel przeprowadzania próbnej ewakuacji? Dlaczego jest ona ważnym elementem funkcjonowania nieruchomości?
Takie ćwiczenia mają przygotować osoby korzystające z budynku na wystąpienie realnego zagrożenia, takiego jak pożar oraz uczyć odpowiednich zachowań. Na podstawie próbnej ewakuacji zarządca obiektu może wywnioskować, co poszło nie tak i co należałoby poprawić.

Jak często to robić?

Jak często powinno się według przepisów przeprowadzać próbną ewakuację?
Co najmniej raz na dwa lata w przypadku nieruchomości przeznaczonej dla ponad 50 osób, które są jej stałymi użytkownikami (z wyłączeniem budynków jedno- i wielorodzinnych, które nie są objęte takim obowiązkiem).
Ćwiczenia ewakuacyjne należy odbyć przynajmniej raz w roku w obiektach, w których systematycznie zmienia się równocześnie grupa powyżej 50 użytkowników. Są to na przykład szkoły, przedszkola czy internaty. Warto zaznaczyć, że próbna ewakuacja musi zostać przeprowadzona w czasie nie dłuższym niż 3 miesiące od momentu rozpoczęcia korzystania z budynku nowych użytkowników.

O dacie próbnej ewakuacji zarządca nieruchomości musi poinformować właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej. Powinien to zrobić nie później niż tydzień przed planowanymi ćwiczeniami ewakuacyjnymi.

Wszystkie ww. powinności wynikają z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i  terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719, z późn. zm.).

Regulacje przeciwpożarowe nie opisują jednak metod praktycznego skontrolowania organizacji i warunków ewakuacji. Definiowane są one w instrukcjach bezpieczeństwa pożarowego, które tworzone są indywidualnie dla każdego budynku.

Próbna ewakuacja w czasie pandemii

A co z próbną ewakuacją w dobie pandemii? Czy zarządca nieruchomości jest zwolniony z jej przeprowadzenia? Otóż nie. Natomiast nie musi ona odbyć się w takiej formie, jakby przebiegała w normalnych warunkach.
Ćwiczenia ewakuacyjne nie mogą zwiększać zagrożenia zarażenia się wirusem SARS-CoV-2, dlatego właściwym rozwiązaniem nie musi być ewakuacja równocześnie wszystkich użytkowników obiektu. Można przećwiczyć ją jedynie z uczestnictwem osób koniecznych do jej odpowiedniego przeprowadzenia. Innym sposobem jest wykonanie ćwiczeń ewakuacyjnych etapami – oddzielnie dla każdej grupy użytkowników nieruchomości, pamiętając przy tym o ocenie organizacji, a także warunków ewakuacji ludzi.
Wybór należytej metody jest uzależniony od konkretnych warunków oraz okoliczności. 

Wprowadzając modyfikacje w omawianym zakresie trzeba zawsze pamiętać o istocie próbnej ewakuacji. Jakie cele powinny zostać spełnione? Po pierwsze ustalone dla nieruchomości rozwiązania organizacyjne oraz warunki ewakuacji muszą być zgodne z wymogami ochrony przeciwpożarowej oraz znane przez wszystkie osoby korzystające z budynku, a zwłaszcza tych, którzy posiadają ważne funkcje w czasie ewakuacji. Po drugie osoby te powinny potrafić również w praktyce korzystać z użytych rozwiązań ewakuacyjnych.

Wszystkie zmiany wprowadzone w obrębie ćwiczeń ewakuacyjnych powinny być tymczasowe, tzn. powinny być stosowane tylko i wyłącznie w dobie zagrożenia zakażeniem chorobą COVID-19. Gdy ryzyko to minie, powinno się powrócić do normalnego trybu przeprowadzania próbnej ewakuacji.


Powyższy artykuł został przygotowany na podstawie wytycznych Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Próbna ewakuacja nieruchomości w czasie pandemii

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search