Próbna ewakuacja nieruchomości jak to zrobić?

Próbna ewakuacja nieruchomości w czasie pandemii

Dlaczego przeprowadzać próbną ewakuację?

Jaki jest cel przeprowadzania próbnej ewakuacji? Dlaczego jest ona ważnym elementem funkcjonowania nieruchomości?
Takie ćwiczenia mają przygotować osoby korzystające z budynku na wystąpienie realnego zagrożenia, takiego jak pożar oraz uczyć odpowiednich zachowań. Na podstawie próbnej ewakuacji zarządca obiektu może wywnioskować, co poszło nie tak i co należałoby poprawić.

Jak często to robić?

Jak często powinno się według przepisów przeprowadzać próbną ewakuację?
Co najmniej raz na dwa lata w przypadku nieruchomości przeznaczonej dla ponad 50 osób, które są jej stałymi użytkownikami (z wyłączeniem budynków jedno- i wielorodzinnych, które nie są objęte takim obowiązkiem).
Ćwiczenia ewakuacyjne należy odbyć przynajmniej raz w roku w obiektach, w których systematycznie zmienia się równocześnie grupa powyżej 50 użytkowników. Są to na przykład szkoły, przedszkola czy internaty. Warto zaznaczyć, że próbna ewakuacja musi zostać przeprowadzona w czasie nie dłuższym niż 3 miesiące od momentu rozpoczęcia korzystania z budynku nowych użytkowników.

O dacie próbnej ewakuacji zarządca nieruchomości musi poinformować właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej. Powinien to zrobić nie później niż tydzień przed planowanymi ćwiczeniami ewakuacyjnymi.

Wszystkie ww. powinności wynikają z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i  terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719, z późn. zm.).

Regulacje przeciwpożarowe nie opisują jednak metod praktycznego skontrolowania organizacji i warunków ewakuacji. Definiowane są one w instrukcjach bezpieczeństwa pożarowego, które tworzone są indywidualnie dla każdego budynku.

Próbna ewakuacja w czasie pandemii

A co z próbną ewakuacją w dobie pandemii? Czy zarządca nieruchomości jest zwolniony z jej przeprowadzenia? Otóż nie. Natomiast nie musi ona odbyć się w takiej formie, jakby przebiegała w normalnych warunkach.
Ćwiczenia ewakuacyjne nie mogą zwiększać zagrożenia zarażenia się wirusem SARS-CoV-2, dlatego właściwym rozwiązaniem nie musi być ewakuacja równocześnie wszystkich użytkowników obiektu. Można przećwiczyć ją jedynie z uczestnictwem osób koniecznych do jej odpowiedniego przeprowadzenia. Innym sposobem jest wykonanie ćwiczeń ewakuacyjnych etapami – oddzielnie dla każdej grupy użytkowników nieruchomości, pamiętając przy tym o ocenie organizacji, a także warunków ewakuacji ludzi.
Wybór należytej metody jest uzależniony od konkretnych warunków oraz okoliczności. 

Wprowadzając modyfikacje w omawianym zakresie trzeba zawsze pamiętać o istocie próbnej ewakuacji. Jakie cele powinny zostać spełnione? Po pierwsze ustalone dla nieruchomości rozwiązania organizacyjne oraz warunki ewakuacji muszą być zgodne z wymogami ochrony przeciwpożarowej oraz znane przez wszystkie osoby korzystające z budynku, a zwłaszcza tych, którzy posiadają ważne funkcje w czasie ewakuacji. Po drugie osoby te powinny potrafić również w praktyce korzystać z użytych rozwiązań ewakuacyjnych.

Wszystkie zmiany wprowadzone w obrębie ćwiczeń ewakuacyjnych powinny być tymczasowe, tzn. powinny być stosowane tylko i wyłącznie w dobie zagrożenia zakażeniem chorobą COVID-19. Gdy ryzyko to minie, powinno się powrócić do normalnego trybu przeprowadzania próbnej ewakuacji.


Powyższy artykuł został przygotowany na podstawie wytycznych Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Mawen – Nieruchomości