Język zarządcy nieruchomości – co oznaczają różne skróty? cz. 2

Blog nieruchomości MAWEN

W poprzednim artykule omówiliśmy pięć skrótów, które występują w języku zarządcy nieruchomości. To SSWiN, DSO, KOB, PPM i SKD – sprawdź, co oznaczają. W tym wpisie zajmiemy się kolejnymi pięcioma skrótami.

PPOŻ.

Ppoż. – skrót oznaczający przepisy przeciwpożarowe

Przepisy ppoż. są ogółem zasad formalnych i zapisanych w prawie, dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego w miejscu pracy.

Pracodawca ma obowiązek przeprowadzić szkolenie dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Według prawa firma musi zakomunikować pracownikom zasady przeciwpożarowe i zapoznać ich z instrukcją bezpieczeństwa ppoż.

Podział szkoleń ppoż.:

 • wstępne – organizowane dla nowych pracowników
 • podstawowe – szkolenie, podczas którego pracowników uczy się poprawnej obsługi gaśnicy oraz gaszenia poszczególnych pożarów, a także ryzyka pożarowego w miejscu pracy i dróg ewakuacyjnych
 • specjalistyczne – dla osób stykających się w pracy z materiałami łatwopalnymi.

Systemy ppoż.
System przeciwpożarowy to grupa elementów, których zadaniem jest zapobiegnięcie wystąpienia pożaru lub jego rozprzestrzenia się.

Rodzaje systemów ppoż.:

 • SSPsystem sygnalizacji pożaru – rolą tego systemu jest jak najszybsze wykrycie pożaru i zaalarmowanie o jego powstaniu
 • DSO – dźwiękowy system ostrzegawczy – o tym systemie pisaliśmy w poprzednim artykule – ZOBACZ
 • system oddymiania – za zadanie ma odprowadzić dym i ciepło z miejsca pożaru
 • system detekcji gazów toksycznych i wybuchowych – specjalistyczne instalacje i mechanizmy, które umożliwiają wykrycie wycieków gazu.

Przeglądy systemów ppoż.
Systemy przeciwpożarowe z biegiem czasu zużywają się lub ulegają uszkodzeniu, przez co zagrożone jest bezpieczeństwo obiektu i jego użytkowników. W związku z tym zgodnie z prawem budynek powinno się nie tylko wyposażyć w systemy ppoż., ale również dopilnować ich regularnej konserwacji i przeglądów. Odpowiedzialny za dbanie o należyty stan instalacji przeciwpożarowych jest zarządca budynku. Przegląd systemów ppoż. powinien się odbyć co najmniej raz w roku i zostać udokumentowany poprzez sporządzenie specjalnego protokołu i zapis w książce obiektu budowlanego (KOB).

Elementy systemów ppoż., które podlegają kontroli:

 • systemy detekcji i sygnalizacji – w ich zakres wchodzą m.in. czujki pożarowe, dźwiękowe systemy ostrzegawcze, sygnalizatory optyczne, centrale, ręczne ostrzegacze pożarowe
 • gaśnice i sprzęt gaśniczy – kontrola gaśnic jest obowiązkowa przynajmniej raz w roku (w zależności od zaleceń producenta); co 5 lat należy wymienić środek gaśniczy
 • systemy hydrantów – przegląd hydrantów trzeba przeprowadzić raz na rok, a raz na 5 lat kontrolę ciśnienia w wężach.

Poza wyżej wymienionymi elementami, skontrolować należy również drzwi przeciwpożarowe, systemy oddymiania i detekcji gazu, systemy tryskaczowe oraz oświetlenie awaryjne i wyposażenie ewakuacyjne.

DTR

DTR – Dokumentacja techniczno-ruchowa

Dokumentacja techniczno-ruchowa, zwana także paszportem maszyny, opracowywana jest osobno dla każdej maszyny i urządzenia.

Co powinna zawierać DTR:

 • parametry techniczne i dane ewidencyjne
 • rysunek zewnętrzny
 • wykaz wyposażenia
 • schematy funkcjonowania
 • schematy elektryczne, pneumatyczne i kinematyczne
 • instrukcję obsługi i użytkowania
 • instrukcję BHP
 • instrukcję konserwacji i smarowania
 • normatywy remontowe
 • wykaz części zamiennych i zapasowych
 • wykaz posiadanego wyposażenia
 • wykaz załączonych rysunków.

FM

FM – Facility Management

Facility Management to dyscyplina naukowa, które jest powiązana z nowoczesnym zarządzaniem procesami pomocniczymi organizacji, które realizowane są w obiektach niemieszkalnych. Termin ten pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i w nawiązaniu do nieruchomości jest tłumaczony jako „zarządzanie udogodnieniami”. Należyte zarządzanie procesami pomocniczymi w znacznym stopniu wpływa na poprawę efektywności działania konkretnego przedsiębiorstwa. Mówiąc prostym językiem Facility Management to obsługa techniczna nieruchomości.

Cele FM:

 • utrzymanie obiektu w dobrym stanie technicznym
 • zapewnienie usprawnień pomagających w wypełnieniu celów zawartych w statucie organizacji
 • zabezpieczenie majątku przed utraceniem jego pierwotnej wartości.

PM

PM – Property Management

Property Management – zarządzanie nieruchomościami. Określenie to spotyka się głównie przy nieruchomościach komercyjnych. Sprawdź naszą ofertę zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, dowiedz się, na czym polega i co wchodzi w zakres naszych działań.

UDT

UDT – Urząd Dozoru Technicznego

Urząd Dozoru Technicznego to instytucja państwowa, która została powołana, by zapewnić bezpieczeństwo urządzeń i instalacji technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

Działania UDT to m.in.:

 • kontrola i nadzór przestrzegania przepisów o dozorze technicznym
 • dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi
 • prowadzenie ewidencji eksploatowanych urządzeń technicznych
 • ustalanie programów szkolenia osób, które obsługują i konserwują urządzenia techniczne
 • certyfikowanie systemów jakości tyczących się urządzeń technicznych.

Centrala UDT znajduje się w Warszawie. Poza tym w skład UDT wchodzi 10 oddziałów terenowych oraz 22 biura, które są rozmieszczone w całej Polsce.

Język zarządcy nieruchomości – co oznaczają różne skróty? cz. 2

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search