Czy wspólnoty mieszkaniowe muszą organizować zebrania roczne w trakcie pandemii?

Blog nieruchomości MAWEN

Zarząd każdej wspólnoty mieszkaniowej albo zarządca, któremu zarząd został powierzony ma obowiązek zwołać zebranie ogółu właścicieli danej nieruchomości do końca pierwszego kwartału danego roku. Zgodnie z ustawą o własności lokali powinność zwołania zebrania do 31 marca danego roku nie jest równoznaczna z koniecznością odbycia zebrania w tym terminie. Może się ono odbyć po zakończeniu pierwszego kwartału.

Jeśli zarząd lub zarządca nieruchomości nie wywiąże się z obowiązku zwołania zebrania, może to zrobić każdy członek wspólnoty, bez względu na ilość udziałów w nieruchomości wspólnej. Zebranie wspólnoty mieszkaniowej jest bardzo istotne, ponieważ jest to podstawowa forma wpływu członków wspólnoty na sposób jej zarządzania oraz działania podejmowane w ramach nieruchomości wspólnej.

Informację o zebraniu rocznym zarząd lub zarządca powinien dostarczyć na piśmie każdemu właścicielowi lokalu przynajmniej tydzień przed terminem zebrania. Członkowie wspólnoty muszą otrzymać:

  • pisemne zawiadomienie z datą, godziną oraz miejscem zebrania;
  • projekty dokumentów przedłożonych na zebraniu (m.in. sprawozdanie zarządu z prac za poprzedni rok kalendarzowy czy roczny plan zarządzania nieruchomością wspólną na bieżący rok).

Zapewnienie właścicielom lokali powyższych materiałów pozwoli przeprowadzić zebranie szybko i rzeczowo.

Powyższa wiedza wynika z dobrej znajomości prawa. Sprawdź naszą ofertę obsługi prawnej wspólnot mieszkaniowych.

Jak powinno wyglądać zebranie WM?

Na początku należy wybrać w drodze głosowania przewodniczącego zebrania, a także protokolanta, który będzie zapisywał wnioski z zebrania. Przewodniczącym oraz protokolantem mogą zostać członkowie wspólnoty mieszkaniowej. Poniżej przedstawiamy porządek zebrania.

  1. Rozpoczęcie i zaprezentowanie celu spotkania.
  2. Wybór przewodniczącego oraz protokolanta.
  3. Przedstawienie sprawozdania zarządu lub zarządcy za poprzedni rok.
  4. Odczytanie projektów uchwał.
  5. Udzielenie głosu wnioskodawcom i członkom wspólnoty, a także dyskusja na temat uchwał.
  6. Przeprowadzenie głosowania.
  7. Wysłuchanie wolnych wniosków.
  8. Zamknięcie zebrania.

Na takim zebraniu ustalana jest m.in. wysokość funduszu remontowego. Zobacz, czym jest fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych.

Zebranie WM a pandemia

W trakcie trwania pandemii o możliwości zwoływania zebrań decydują aktualne reguły oraz ograniczenia, które są wprowadzane przepisami rozporządzenia Rady Ministrów. Decydują one o sposobności organizacji różnego rodzaju zebrań, a także o maksymalnej liczbie osób mogących wziąć udział w takim spotkaniu. A więc zorganizowanie przez wspólnotę zebrania rocznego w formie tradycyjnej jest możliwe pod warunkiem, że pozwalają na to aktualne przepisy.

Z reguły zebranie roczne powinno mieć formę stacjonarną, z ewentualnym udziałem głosów zebranych przez zarząd w trybie indywidualnym, np. przy pomocy poczty elektronicznej. Jednak problemem nie jest przeprowadzenie takiego spotkania w formule hybrydowej, tzn. tak, by część uczestników wzięła osobisty udział w zebraniu (w liczbie dozwolonej przez obowiązujące regulacje), a część przy pomocy urządzeń komunikacji zdalnej, które przekazują obraz i dźwięk.

Oddanie ważnego głosu w takiej formule może nastąpić za pomocą poczty elektronicznej lub programu do obsługi wspólnot, w którym każdy właściciel ma przypisane konto. Istnieje także możliwość oddania głosu w formie pisemnej z wykorzystaniem skrzynki kontaktowej wspólnoty.

Podsumowując, roczne zebranie wspólnoty mieszkaniowej powinno zostać przeprowadzone nawet w trakcie pandemii. Zarząd lub zarządca, który nie organizuje zebrania, argumentując to pandemią, działa niezgodnie z ustawą.

Sprawdź naszą ofertę obsługi wspólnot mieszkaniowych.

Czy wspólnoty mieszkaniowe muszą organizować zebrania roczne w trakcie pandemii?

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search