Czy poszczególni właściciele lokali we wspólnocie mieszkaniowej mogą być stroną w postępowaniu administracyjnym?

Blog nieruchomości MAWEN

Wspólnoty mieszkaniowe Warszawa i inne nieraz są stronami w postępowaniu administracyjnym. Jak już wspominaliśmy w jednym z naszych artykułów, wspólnota mieszkaniowa, mimo że nie posiada osobowości prawnej, to jest podmiotem rozmaitych obowiązków i praw. Wskazuje na to art. 6 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku, który brzmi:

„Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.”

W związku z tym każda wspólnota mieszkaniowa Warszawa lub inna posiada zdolność prawną do bycia stroną w postępowaniu administracyjnym. Co jednak w sytuacji, gdy jakiś właściciel chciałby być oddzielną stroną w konkretnej sprawie, gdyż uważa, że dotyczy go ona osobiście? Czy jest to prawnie dopuszczalne?

Dopuszczenie właścicieli lokali do postępowania administracyjnego

Co do zasady, w imieniu mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej działa jej zarząd. W praktyce więc to administracja wspólnot mieszkaniowych Warszawa lub inna reprezentuje interesy wszystkich właścicieli lokali. Wspomniana już ustawa o własności lokali w art. 21 określa, iż to „zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali.” Oczywiście, jak już na pewno wiecie z naszego bloga, można to zadanie zlecić zarządcy nieruchomości Warszawa i wtedy to on będzie stroną w takim postępowaniu administracyjnym.

Jak od wielu zasad, również i od tej można ustanowić wyjątki. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. w art. 28 stanowi, kto jest stroną postępowania administracyjnego. Czytamy w nim:

Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.”

Oznacza to, iż nie w każdym wypadku za konkretnego członka wspólnoty będzie działała administracja wspólnot mieszkaniowych Warszawa lub inna. Dopuszczalne są więc sytuacje, gdy odpowiedni organ pozwoli na to, by stronami były zarówno np. wspólnota mieszkaniowa Warszawa, a także poszczególny właściciel lokalu. Aby jednak do tego doszło musi on wykazać, iż posiada interes prawny w danej sprawie, a nie tylko interes faktyczny.  Chodzi więc o to, że musi on wskazać konkretny przepis prawny, w myśl którego jest zainteresowany daną sprawą. Interes faktyczny to zaś taki, który ma wpływ na życie podmiotu, jednak nie jest chroniony przez obowiązujące prawo. Co ważne, to organ ma obowiązek zbadać, czy interes strony jest prawny czy faktyczny.

Podsumowując, zazwyczaj interesy mieszkańców w postępowaniu administracyjnym reprezentuje wspólnota mieszkaniowa. Bywają jednak sytuacje, gdy organ dopuści, by udział w postępowaniu mieli również konkretni właściciele lokali, pod warunkiem, że mają w tym oni interes prawny.

Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych to coś, w czym możemy Wam pomóc. Jeśli chcą Państwo skorzystać z naszych usług zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.

Czy poszczególni właściciele lokali we wspólnocie mieszkaniowej mogą być stroną w postępowaniu administracyjnym?

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search