Czy współwłaściciel mieszkania ma prawo głosować nad uchwałami wspólnoty mieszkaniowej?

Blog nieruchomości MAWEN

Administratorzy wspólnot mieszkaniowych Warszawa i nie tylko nieraz stoją przed różnymi kwestiami do rozwiązania. Niektóre mieszkania należą nie do jednej osoby, a do kilku współwłaścicieli. Pojawia się wtedy pytanie: kto ma prawo oddawać głos na zebraniach wspólnoty mieszkaniowej (o zebraniach takich pisaliśmy już artykuł)? Czy każdy współwłaściciel? Jak liczyć wtedy ich głosy? Postarajmy się znaleźć odpowiedzi na te pytania.

Czy współwłaściciel ma prawo głosu?

Zwróćmy uwagę na ustawę o własności lokali z 24 czerwca 1994 roku, art. 1a:

„Ilekroć w ustawie jest mowa o właścicielu lokalu, należy przez to rozumieć także współwłaściciela lokalu w częściach ułamkowych, z wyjątkiem art. 16.”

Art. 16 dotyczy przymusowej sprzedaży lokalu i nie będziemy się nim teraz zajmować. Zgodnie jednak ze wspomnianym zapisem, każdy współwłaściciel powinien być traktowany jako właściciel. Oznacza to, że ma on prawo oddawać swój własny głos pod różnymi uchwałami wspólnot mieszkaniowych (więcej na temat głosowania nad takimi uchwałami przeczytasz w tym miejscu).

Jak jednak powinno się liczyć takie głosy? Potrzebne jest tu trochę matematyki. Otóż stosuje się następujący przelicznik: wielkość udziału w lokalu pomnożona przez wielkość udziału tegoż lokalu w nieruchomości wspólnej. Głos taki będzie więc ułamkowy, ale jak najbardziej jest warty oddania, zapisania i policzenia.

Należy tu wspomnieć jednak o pewnym wyjątku. Wspólnota mieszkaniowa Warszawa lub inna ma prawo w umowie o powierzeniu zarządzania nieruchomością albo w uchwale podjętej większością udziałów ustalić, że we wszystkich sprawach lub w wybranych uchwałach na każdego właściciela lokalu przypada jeden głos. Co wtedy, jeśli lokal posiada kilku współwłaścicieli?

Okazuje się, że również tu bardzo precyzyjną odpowiedź znajdziemy we wspomnianej wyżej ustawie o własności lokali. Art. 23 ust. 2b wyraźnie wskazuje, iż:

„Jeżeli lokal jest przedmiotem współwłasności w częściach ułamkowych, współwłaściciele celem oddania głosu przypadającego na ich lokal w głosowaniu prowadzonym według zasady, że na każdego właściciela przypada jeden głos, obowiązani są ustanowić w formie pisemnej pełnomocnika. Ustanowienia pełnomocnika współwłaściciele lokalu dokonują większością głosów liczoną według wielkości udziałów we współwłasności lokalu”

W praktyce więc współwłaściciele muszą się wtedy porozumieć i na piśmie wyznaczyć pełnomocnika, który w ich imieniu odda jeden głos. Może to być któryś z nich lub ktoś zupełnie inny. Jeśli ciężko będzie im się porozumieć w tej sprawie to decydujący głos będą mieli Ci współwłaściciele, którzy posiadają większość udziałów w lokalu.

Jak widać obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych potrafi dostarczyć wielu ciekawych pytań. Często jednak okazuje się, że znając odpowiednie przepisy dość łatwo znaleźć na nie odpowiedzi. Jednak nie musisz szukać ich sam. Możesz skorzystać z pomocy doświadczonej firmy oferującej zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi Warszawa i okolice. Zechciej zapoznać się z naszą ofertą.

Czy współwłaściciel mieszkania ma prawo głosować nad uchwałami wspólnoty mieszkaniowej?

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search