Kim jest rzeczoznawca budowlany? Jak uzyskać taki tytuł?

Blog nieruchomości MAWEN

Pisaliśmy już artykuł o tym, jak można rozpocząć pracę jako zarządca nieruchomości (sprawdź). Dziś napiszemy o innym zawodzie – rzeczoznawcy budowlanego.

Kim jest rzeczoznawca budowlany?

Jest to osoba, która ma prawne możliwości tworzyć samodzielne, niezależne ekspertyzy i opinie dotyczące stanu technicznego budynku czy konstrukcji budowlanej. Oczywiście, aby to zrobić wykonuje wcześniej pomiary, a także dokonuje szczegółowych oględzin. Jego opinia jest bardzo przydatna dla organów państwowych, a także w przypadku konfliktów między klientami a firmami budowlanymi. Kiedyś rzeczoznawca budowlany był samodzielną funkcją techniczną, jednak w 2014 roku tzw. Ustawa deregulacyjna zmieniła to (więcej o tej ustawie pisaliśmy w kontekście licencji zarządcy nieruchomości tutaj).

Jak więc widać wykonywanie tego zawodu wymaga sporej wiedzy budowlanej w konkretnym obszarze, a także doświadczenia. Precyzyjne wymagania dotyczące tego, kto może zostać rzeczoznawcą budowlanym zawiera ustawa o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, a konkretnie art. 8b. W jego myśl uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego może uzyskać osoba, która:

 • Korzysta w pełni z praw publicznych;
 • Zdobyła tytuł magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta, inżyniera lub inżyniera architekta;
 • Należy do właściwej izby samorządu zawodowego;
 • Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń;
 • Ma przynajmniej 10 lat praktyki w zakresie, w którym chce być rzeczoznawcą;
 • Zdobyła znaczący dorobek praktyczny w zakresie objętym rzeczoznawstwem.

Jak zostać rzeczoznawcą budowlanym?

Jeśli spełniasz te wszystkie warunki to może zastanawiasz się jak zostać rzeczoznawcą budowlanym? Tytuł ten nadaje Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Wydana przez nich decyzja zawiera zakres w jakim będziesz pełnił rzeczoznawstwo budowlane (nie może być on większy niż posiadane uprawnienia budowlane) oraz termin jej ważności (maksymalnie będzie to 10 lat).

Należy złożyć odpowiedni wniosek (dostępny na stronach rządowych) w okręgowej izbie inżynierów budownictwa właściwej dla miejsca zamieszkania. Wymaga on również sporej liczby dodatkowych dokumentów:

 • Dyplom ukończenia studiów;
 • Decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;
 • Dokument potwierdzający przygotowanie zawodowe;
 • Życiorys;
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu przy sporządzaniu projektów budowlanych lub realizacji obiektów budowlanych;
 • Dowody posiadania znaczącego dorobku praktycznego w zakresie objętym rzeczoznawstwem;
 • Karta osobowa (wzór do wypełnienia na stronie rządowej);
 • Dowód wniesienia opłaty (obecnie 1200 zł);
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia (10 zł).

Okręgowa Izba, a dokładnie wyznaczony zespół okręgowej komisji kwalifikacyjnej, sprawdzi kompletność złożonych przez ciebie dokumentów, a także zweryfikuje praktykę i dorobek zawodowy. Jeśli wszystko jest w porządku komisja przeprowadzi z tobą rozmowę, aby ustalić czy możesz, i w jakim zakresie, być rzeczoznawcą budowlanym. Sporządza się z niej protokół, który zawiera zakres proponowanego rzeczoznawstwa oraz na jaki okres się go przyznaje.

Wszystkie te dokumenty przesyłane są do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, która podejmuje ostateczną decyzję o tym, czy może nadać ci tytuł rzeczoznawcy budowlanego, a także wpisuje na listę rzeczoznawców budowlanych.

Kim jest rzeczoznawca budowlany? Jak uzyskać taki tytuł?

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search