Kto może być członkiem zarządu wspólnoty mieszkaniowej?

Blog nieruchomości MAWEN

Wspólnoty mieszkaniowe Warszawa i Polska, jeżeli składają się więcej niż z 3 lokali, mają obowiązek prawny wybrać w drodze uchwały jednoosobowy lub kilkuosobowy zarząd. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy na podstawie artykułu 18 z ustawy o własności lokali, wspólnota powierzy zarząd osobie fizycznej bądź prawnej. Dziś jednak skupimy się na sytuacji, gdy wspólnota postanawia wybrać członków zarządu. Kto może nim zostać? Czy są osoby, które nie mogą zostać wybrane na członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej Warszawa bądź innej?

Kto może być członkiem zarządu

Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi Warszawa i inne tzw. dużymi (czyli składającymi się minimum z 4 lokali) jest ściśle opisane w ustawie o własności lokali. Co mówi ona na temat członków zarządu? Tak naprawdę wynikają z niej jedynie 2 wymagania wobec takich osób:

  • Musi być to osoba fizyczna;
  • Musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przeciwnym wypadku wszystkie czynności prawne podejmowane przez taką osobę w imieniu wspólnoty byłyby nieważne. Oznacza to, że członkiem zarządu wspólnoty mieszkaniowej nie może zostać osoba niepełnoletnia ani ubezwłasnowolniona.

I to w zasadzie koniec wymagań prawnych co do członków zarządu. Mogą w związku z tym pojawiać się różne pytania, na które postaramy się teraz udzielić odpowiedzi.

  • Czy członkiem zarządu może być osoba, która nie jest właścicielem lokalu?

W myśl przytoczonych wymagań odpowiedź jest prosta: TAK. Nie ma żadnych prawnych przeszkód w tym względzie. Członkiem zarządu wspólnoty mieszkaniowej może więc zostać wybrany najemca jakiegoś lokalu, czy nawet osoba zupełnie niezwiązana z daną wspólnotą. Ma to między innymi zapobiec sytuacji, w której nie można byłoby wybrać członków zarządu, gdyż nie byłoby chętnych pośród właścicieli lokali.

Czy wspólnota mieszkaniowa Warszawa bądź inna może w uchwale bądź statucie tego zabronić? Nie ma takiej możliwości. Zgodnie z orzecznictwem sądowym właściciele lokali mogą jedynie wybierać członków zarządu, a nie ustalać, kto może nim zostać. Jeśli więc bylibyśmy przeciwni wybraniu osoby, która nie jest właścicielem lokalu w naszej wspólnocie, możemy jedynie zagłosować przeciwko jej kandydaturze.

Co do zasady więc taka osoba nie musi mieć żadnych szczególnych kwalifikacji. Oczywiście, dla dobra nieruchomości i właścicieli dobrze by było, aby jednak leżało jej na sercu zaangażowanie w swoje zadanie. Ciąży bowiem na takich osobach spora odpowiedzialność, o której można przeczytać w naszym poprzednim artykule.

  • Czy członkiem zarządu może zostać zadłużony właściciel?

Znowu od strony prawnej nie ma ku temu przeciwwskazań. Oczywiście, zanim zagłosuje się za taką kandydaturą, należy zastanowić się, czy będzie się ona prawidłowo wywiązywać ze swoich obowiązków, skoro dotychczas nie wywiązywała się z konieczności opłacania wymaganych należności.

  • Zarząd wieloosobowy czy jednoosobowy?

To członkowie wspólnoty podejmują taką decyzję w drodze uchwały. Mogą nawet dokładnie określić, ile osób ma wchodzić w skład zarządu. Jest to jednak decyzja dość ryzykowna, ponieważ w razie rezygnacji jednego z członków zarządu (o tym, czy można odejść z zarządu, pisaliśmy w tym miejscu), aż do momentu uzupełnienia jego składu taka wspólnota mieszkaniowa Warszawa bądź inna nie będzie mogła podejmować żadnych czynności prawnych.

Wiele wspólnot dochodzi do wniosku, że zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi Warszawa warto powierzyć doświadczonej firmie zewnętrznej. Chętnie pomożemy Państwu w tym zadaniu. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Kto może być członkiem zarządu wspólnoty mieszkaniowej?

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search