Ochrona przeciwpożarowa w budynkach wielorodzinnych

Blog nieruchomości MAWEN

Z pewnością zarówno zarządcy nieruchomości Warszawa i cała Polska, jak i mieszkańcom zależy na tym, by budynek był dobrze zabezpieczony przed zagrożeniem pożarowym. Co istotne, w kwestii ochrony przeciwpożarowej ma zastosowanie sporo przepisów prawa. Dziś postaramy się przybliżyć kluczowe sprawy:

  • Jakie wymagania względem ochrony przeciwpożarowej są określone w przepisach?
  • Kto odpowiada za taką ochronę?
  • Kto nadzoruje przestrzeganie przepisów?

Jakie wymagania co do ochrony przeciwpożarowej są określone w przepisach?

Mamy w Polsce ustawę o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. Art.3.1 nakłada obowiązek zabezpieczenia budynku przed zagrożeniem pożarowym na „osobę fizyczną, osobę prawną, organizację lub instytucję korzystające ze środowiska, budynku”.

Art.4.2 określa szereg wymogów, jakie należy spełnić, aby móc wywiązać się z ochrony przeciwpożarowej. Znajdujemy tam następujące wymagania:

  • przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
  • wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
  • zapewnić przeglądy techniczne, konserwacje oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
  • zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;
  • przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;
  • zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
  • ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Innym prawnym wymaganiem związanym z ochroną przeciwpożarową jest kwestia corocznego przeglądu instalacji przeciwpożarowej (więcej na temat przeglądów wymaganych prawem pisaliśmy w tym artykule).

Nie sposób tutaj nie wspomnieć również o tym, że ustawodawca przewiduje kary za niewywiązanie się z tych obowiązków. Tak więc administrator nieruchomości Warszawa i inne powinien i w tej sprawie trzymać rękę na pulsie.

Kto odpowiada za taką ochronę?

W myśl już wspomnianego art.4.1 w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych odpowiedzialność ta spoczywa na właścicielu budynku. Dodatkowo art.4.1a precyzuje, iż obowiązki takie przejmuje „zarządca, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd”. Oznacza to w praktyce, że odpowiedzialny za taką ochronę jest zarząd spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej albo ustanowiony umową cywilnoprawną zarządca.

Kto nadzoruje przestrzeganie przepisów?

Prawo nadaje takie uprawnienia Komendantowi powiatowej/miejskiej Państwowej Straży Pożarnej właściwej ze względu na położenie budynku. To on może kontrolować przestrzeganie przepisów o ochronie przeciwpożarowej, wydawać i egzekwować decyzje w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości i do niego należy kierować ewentualne zastrzeżenia w kwestii nieprzestrzegania przepisów.

Zarządzanie budynkiem Warszawa i Polska to temat złożony i wymagający sporej wiedzy. Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z usług profesjonalnego zarządcy nieruchomości Warszawa i okolice, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Wcześniej mogą Państwo również przeczytać ten artykuł, który podpowiada na co zwrócić uwagę, by wybrać dobrego zarządcę.

Ochrona przeciwpożarowa w budynkach wielorodzinnych

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search