Najważniejsze aktualne przepisy prawne dotyczące zarządzania nieruchomościami

Blog nieruchomości MAWEN

Zarządcy nieruchomości Warszawa i nie tylko pośród wielu obowiązków mają jeden szczególnie ważny. Jaki? Jest to znajomość obowiązujących przepisów prawa dotyczących ich działalności. Jest to o tyle istotne, że nieznajomość prawa nie zwalnia nas od konieczności przestrzegania go. W praktyce oznacza to tyle, iż zarządca nieruchomości Warszawa lub Polska może mieć naprawdę spore nieprzyjemności, jeśli nie będzie przestrzegał obowiązujących przepisów, i to bez względu na to, czy zrobi to świadomie, czy też nie. O czym więc należy pamiętać? Jakie przepisy obowiązują zarządców nieruchomości?

Jakie przepisy warto znać, będąc zarządcą nieruchomości?

W artykule o tym, jak zrobić licencję zarządcy nieruchomości informowaliśmy, że nie jest ona obecnie wymagana. Czy to dobrze? I tak, i nie. Z jednej strony ułatwia to rozpoczęcie działalności gospodarczej i zwiększa konkurencję na rynku, ale też sprawia, że zarządzaniem nieruchomościami mogą zajmować się osoby zupełnie przypadkowe, które nie mają żadnej merytorycznej wiedzy na dany temat.

Jest kilka aktów prawnych, których znajomość jest bardzo przydatna, jeśli nie niezbędna, aby być dobrym zarządcą nieruchomości. Można wśród nich wymienić:

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
  • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali;
  • Ustawa prawo budowlane;
  • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
  • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Bez wątpienia doświadczeni zarządcy nieruchomości Warszawa i Polska wymieniliby wiele innych przepisów, które warto znać i się nimi posługiwać. My jednak postaramy się dziś w naszym artykule wymienić kilka kluczowych przepisów, które zarządca znać powinien.

Najważniejsze przepisy prawa obowiązujące zarządców nieruchomości

Skupimy się tutaj na przepisach dotyczących bezpośrednio zarządzania nieruchomościami, które są zawarte w ustawie z dnia 21 sierpnia 19997 roku o gospodarce nieruchomościami. Były one w międzyczasie uzupełnianie i uaktualniane. Interesujący nas dział to rozdział 3: Zarządzanie nieruchomościami.

Art. 184b wyraźnie precyzuje, co wchodzi w zakres obowiązków zarządcy nieruchomości, co zapewnia przejrzystość i precyzuje wymagania obu stron:

„Zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie racjonalnej gospodarki nieruchomością, a w szczególności:

1) właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości;

2) bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości;

3) właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów prawa energetycznego;

4) bieżące administrowanie nieruchomością;

5) utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem; 6) uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.”

Art. 186 określa kwestię, o której wspominaliśmy już w jednym z naszych artykułów, mianowicie obowiązkowej polisy OC. Nie tylko jest ona wymagana, ale też jej kopia powinna być dołączona jako załącznik do każdej umowy zawieranej przez firmy zarządzające nieruchomościami Warszawa i inne. Co również godne podkreślenia, firma taka ma obowiązek poinformować swoich klientów o wszystkich zmianach w takiej polisie, a także o podpisaniu nowej. Za brak takiej polisy może zostać nałożona naprawdę duża kara w wysokości czterokrotności do nawet dziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Tak naprawdę zaledwie dotknęliśmy tu tematu przepisów obowiązujących zarządców nieruchomości. Jak informowaliśmy w artykule o tym, jak zacząć zarządzanie nieruchomościami, dobrze jest skorzystać z dobrego kursu przygotowującego do tego zawodu, który powinien obejmować podstawy prawne. Można również skorzystać z usług doświadczonej firmy oferującej takie usługi. Zachęcamy do zapoznania się z naszym doświadczeniem.

Najważniejsze aktualne przepisy prawne dotyczące zarządzania nieruchomościami

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search