Czy wspólnota mieszkaniowa może sprzedać część działki?

Blog nieruchomości MAWEN

Jakiś czas temu pisaliśmy artykuł na temat tego, czy wspólnota mieszkaniowa Warszawa i Polska może dokupić działkę. Dziś postaramy się odpowiedzieć na odwrotne pytanie. Załóżmy, że wspólnota ma budynki ulokowane na dużej działce, która nie jest jej w całości potrzebna. Jej członkowie mogą się więc zastanawiać czy można jej część sprzedać, a uzyskane pieniądze przeznaczyć np. na remont lub inwestycje w infrastrukturę.

Czy można sprzedać działkę, a jeśli tak to jak?

We wspomnianym wyżej artykule pisaliśmy już, że jest możliwe, by wspólnota mieszkaniowa Warszawa i nie tylko sprzedała część niepotrzebnej, niewykorzystywanej działki. Jakie czynności należy podjąć, by tego dokonać?

Art. 5 ust. 1 ustawy o własności lokali stanowi:

Jeżeli powierzchnia nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem, w którym wyodrębniono własność lokali, jest większa niż powierzchnia działki budowlanej, w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, niezbędnej do korzystania z niego, współwłaściciele mogą dokonać podziału tej nieruchomości.

W praktyce oznacza to, że właściciele lokali znajdujących się we wspólnocie mieszkaniowej muszą dokonać podziału terenu stanowiącego część wspólną nieruchomości (co to takiego przeczytać można w tym artykule). Podczas takiego podziału należy podzielić działkę na teren niezbędny dla właściwego funkcjonowania wspólnoty oraz na ten zbędny, który zamierza się sprzedać.

Jak już jednak można się spodziewać jest to działanie przekraczająca czynność zwykłego zarządu (szeroko ten temat omawialiśmy już wielokrotnie, między innymi w tym miejscu). Wynika to wprost z art. 22 ust. 3 wspomnianej już ustawy, który precyzuje, że dokonanie podziału nieruchomości wspólnej przekracza zakres zwykłego zarządu. Co to oznacza w praktyce? Konieczność przyjęcia przez właścicieli lokali stosownej uchwały. Jest to jednak bardziej skomplikowane niż przyjęcie innych uchwał, ponieważ nie wystarczy tu większość głosów, a niezbędna jest jednomyślność. Dlaczego? Stanowi o tym art.97 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami:

Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych.

Dodatkowo uchwała taka powinna zostać podjęta w obecności notariusza. Z jakiego powodu? W naszym artykule na temat pełnomocnictwa do sprzedaży nieruchomości wyjaśnialiśmy, iż należy go udzielić w taki sposób, w jaki będziemy reprezentowani. Ponieważ do sprzedania działki niezbędny będzie akt notarialny to również pełnomocnictwo musi mieć taką formę.

Czy jeśli nie uda się przekonać wszystkich to administracja wspólnot mieszkaniowych Warszawa i nie tylko jest w sytuacji bez wyjścia? Niekoniecznie. Właściciele lokali, którzy posiadają więcej niż połowę udziałów w części wspólnej nieruchomości mogą wystąpić do sądu z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. Zdecyduje on biorąc pod uwagę dobro wszystkich właścicieli oraz cel sprzedaży. Przewidziano na to tryb nieprocesowy.

Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych to coś, w czym chętnie pomagamy. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Czy wspólnota mieszkaniowa może sprzedać część działki?

Wyszukaj tematu na blogu

Start typing and press Enter to search